Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Janice en op alle met JANICE aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door JANICE is ingestemd.
1.5 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met JANICE in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 JANICE behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van JANICE en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8 JANICE is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de
potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. JANICE is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 7 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
een offerte door de Koper is getekend en door JANICE is ontvangen ingeval door JANICE een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan JANICE via elektronische weg is verzonden en door JANICE is ontvangen.
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
2.6 Koper en JANICE komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van JANICE zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. JANICE is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die JANICE in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door JANICE worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van prijs van het bestelde product en staat in de winkelwagen vermeld.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
iDEAL, Paypal, Creditcard, Mastercard, Bancontact, GiroPay, Sepa overboeking, SOFORT Banking, EPS, KBC/CBC, Belfius Direct Net.
Overboeking per bank;
4.2 JANICE kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.3 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan.
4.4 In het geval door Janice een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.5 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. JANICE is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
4.6 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.7 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die JANICE als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens
(betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.8 In geval van niet-tijdige betaling is JANICE bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Loyaliteits Programma

De loyaliteits punten van JANICE zijn bedoelt om onze vaste klanten te bedanken voor hun bestellingen!

Voor ieder product uit de nieuwe collectie krijgt je punten. Iedere hele euro is 1 punt en bij 500 punten krijg je een kortingscode twv 25 euro die je bij een volgende bestelling vanaf 100 euro kunt inwisselen. De loyaliteit punten worden na het plaatsen en betalen van een bestelling, automatisch toegevoegd aan je account. Als je ingelogd bent in je account, kun je zien hoeveel punten je verzameld hebt.

Op ieder product van de nieuwe collectie uit onze webshop wordt aangegeven dat u bij aanschaf van een product een bepaald aantal loyaliteitspunten ontvangt, die u kan converteren in een kortingsbon voor uw volgende bestelling.

Meerdere kortingscodes kunnen niet tegelijkertijd met elkaar kunnen verrekend. Slechts 1 code per keer is mogelijk. De eenmalige welkomstcode kan alleen worden ingeleverd op een item van de nieuwe collectie.

Je kunt op ieder gewenst moment de ontvangen coupon gebruiken. Dit doe je door in te loggen in je account op onze webshop (druk op aanmelden helemaal rechtsboven in onze shop), en vervolgens zul je bij het afrekenen je coupon-code kunnen kunnen invullen. Daarna zal de automatisch de waarde van je coupon verrekend worden met het totale bedrag.

Uiteraard kan je net zo lang punten sparen als je wilt. Jouw punten komen niet te vervallen.

Let op: Het Loyaliteitsysteem is alleen beschikbaar voor geregistreerde klanten. Indien je afrekent als gast is het niet mogelijk om punten te sparen en in te wisselen.

5. Duurzame Levering en leveringstijd en maatschappelijke betrokkenheid
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft JANICE ernaar om bestellingen die voor 16 uur ‘s middags op een werkdag zijn geplaatst binnen 24 uur te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. JANICE kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite  of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card dient JANICE de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan € 5445,36. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Koper op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 Artikelen uit de nieuwe collectie kunnen altijd gratis geruild worden. De Koper verzend de goederen wel op eigen kosten retour voor de ruiling. Het is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk via een aanvraag in jouw persoonlijke account. Afgeprijsde artikelen kunnen niet geretourneerd worden, wel geruild. Oplopende kortingen worden niet vergoed, bij ruiling wordt product voor product geruild.Zonder aanmelding in het account wordt het pakket niet verwerkt.
6.2 overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen bij JANICE, binnen zeven (7) dagen na aflevering van het product in kwestie, met uitzondering van afgeprijsde artikelen welke alleen geruild mogen worden.
6.3 Indien de consument-koper de overeenkomst herroept, ontvangt zij alle betalingen die zij tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten ( met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van haar keuze voor een andere wijze van levering dan de door JANICE geboden goedkoopste standaard levering ) onverwijld en in ieder geval niet later dan 7 dagen nadat JANICE op de hoogte is gesteld van de beslissing van de consument-koper om de overeenkomst te herroepen, van JANICE terug. JANICE mag wachten met terugbetaling totdat zij de goederen heeft terugontvangen, of de consument-koper heeft aangetoond dat zij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Gaat het om een artikel uit de sale, dan mag deze alleen geruild worden, waarbij verzendkosten voor de koper zijn. In de regel storten wij binnen 48 uur na ontvangst retour jouw geld retour mits product in nieuw staat verkeerd. Wij zullen het op dezelfde wijze aan je terug overmaken, zoals je aan JANICE betaald hebt, bij sale ontvang je je bedrag terug in je digitale wallet.
6.4 De retourkosten zijn altijd voor eigen rekening, bij zowel nieuwe collectie als sale. Echter ontvang je bij een retour van een item uit de nieuwe collectie van ons een tegoedbon t.w.v. €4.95 die ingewisseld kan worden op een volgende bestelling. Jouw retour kosten worden zo weer door ons vergoed.
6.5 In de sale mogen alle artikelen geruild worden. Oplopende kortingen worden niet vergoed. Bij gebruik van de code “NORETURN” of korting van 70% nemen we geen goederen meer retour.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met JANICE is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1.1 Voor door JANICE geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Ieder product is voorzien van een was/-carelabel. Alle items uit de nieuwe collectie hebben garantie, mits de producten zijn behandeld, gewassen als de bijgeleverde voorschriften. Items gekocht zonder korting en niet tijdens de sale hebben 6 maanden garantie vanaf het aankoop moment, mits naar behoren behandeld en gedragen.
8.1.2 Goederen die via de site met korting besteld zijn, mogen alleen geruild worden. Tevens vervalt op ‘sale-artikelen’ de garantie.
8.2 De aansprakelijkheid van JANICE is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Voorgaande zin is niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van JANICE.
8.3 JANICE is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.4 In het geval de Koper via JANICE een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van JANICE of de fabrikant zijn verricht;
– indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
– indien aantoonbaar is dat goederen gedragen zijn.
8.6 De Koper is gehouden JANICE te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen JANICE mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.7 Het is mogelijk dat JANICE op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. JANICE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is JANICE niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij JANICE, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van JANICE, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens
11.1 JANICE zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.
11.2 JANICE neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van JANICE of overeenkomsten gesloten met JANICE worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13. Diversen
13.1 JANICE is gevestigd te Rosmalen, De Grote Elst 70, 5246JR Rosmalen,  handelend onder naam JANICE BV en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 84828072. U kunt ons bereiken op het telefoonnummers 06-11112927, ook voor webshop vragen, of via het e-mailadres andy@janice.nl. Het BTW identificatienummer is NL8633.95.788.B01.
13.2 JANICE streeft ernaar om de door haar ontvangen emails op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.
13.3 De maatvoering die in de webshop gevoerd wordt is gebaseerd op de Nederlandse maatvoering. Er kan per model verschil in maat- en pasvorm zitten. Twijfelt u over de maat? Neem contact op met JANICE via webshop@janice.nl

———————————————————————————————-

Algemene Voorwaarden
JANICE BV
BTW: NL8633.95.788.B01
Kvk-nr: 84828072

 

Artikel 1: Definities  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Verkoper: JANICE BV, gevestigd te Rosmalen, die de overeenkomst sluit en deze voorwaarden hanteert;  1.2. Koper: iedere natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die bij Verkoper een bestelling plaatst;  1.3. Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper krachtens welke producten, waaronder doch niet uitsluitend kleding en accessoires, worden geleverd aan Koper.  1.4. Webshop: het digitale verkooppunt via de website www.janice.nl waar Verkoper haar producten te koop aanbiedt aan potentiële Kopers.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, op iedere aanbieding, bestelling, opdracht en overeenkomst gesloten tussen Verkoper en Koper. Deze algemene voorwaarden zullen door Verkoper op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen via www.janice.nl

2.2. Door het plaatsen van een bestelling bij Verkoper gaat Koper uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze algemene voorwaarden. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd kunnen worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Verkoper en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht moet worden genomen.  2.4. Alle rechten en aanspraken die in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Verkoper gelden ook ten behoeve van eventueel door Verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 3: Tot stand komen overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend. Verkoper heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.  3.2. Een overeenkomst komt pas tot stand als Verkoper de bestelling van Koper heeft geaccepteerd. Verkoper heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als de bestelling van Koper door Verkoper niet wordt geaccepteerd, krijgt Koper daar binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling door Verkoper bericht van.

3.3 Koper mag binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de order deze annuleren of aanpassen. Verstrijkt dit termijn, mag koper de koopovereenkomst uitsluitend tegen betaling van 35% van de waarde van de geplaatste order, in overeenkomst met verkoper afzien van deze order.

 

Artikel 4: Aanbiedingen en prijzen

4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief verpakkings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.  4.2. Als de prijzen van de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat Koper bestelt en de uitvoering van de bestelling door Verkoper, heeft Koper het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Verkoper indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt. Ontvangt Verkoper binnen deze termijn van tien (10) dagen geen bericht van Koper, dan wordt Koper geacht in te stemmen met de prijsverhoging.  4.3. Alle opgaven door Verkoper van prijzen, specificaties en/ of andere aanduidingen van producten en of diensten op haar website worden steeds met zorgvuldigheid gedaan. Verkoper kan echter niet instaan voor de juistheid van deze gegevens of voor het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. Verkoper is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangegaan op basis van op haar website voorkomende onjuiste informatie en heeft dan ook het recht bestellingen ter zake te weigeren en/of ter  zake aangegane overeenkomsten te vernietigen c.q. te ontbinden.

 

Artikel 5: Monsters en modellen

5.1. Is aan Koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren producten daarmee zullen overeenstemmen.

5.2. Afgebeelde kleuren in de webshop van Verkoper kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. De kleurechtheid van de producten in de webshop zijn afhankelijk van de instelling van de monitor van Koper en grafische kaart. Koper kan derhalve geen rechten ontlenen aan de weergegeven kleuren in de webshop.

5.3 Verkoper behoudt het recht om samenstellingen van de door koper bestelde goederen tijdens de productie te wijzigen, mocht de verkoper van mening zijn dat dat het eindresultaat ten goede zal komen.

 

Artikel 6: Leveringen 6.1. Aflevering geschiedt op het door Koper opgegeven adres doordat Verkoper de door Koper gekochte producten rechtstreeks bij Koper zal (laten) bezorgen, of per post aan Koper zal verzenden. De bezorgkosten komen voor rekening van Koper.

6.2. Verkoper is eerst gehouden om tot levering over te gaan nadat Koper het volledige door hem verschuldigde bedrag, inclusief de verzendkosten, aan Verkoper heeft voldaan.

6.3. Verkoper behoudt zich het recht voor om de levering van een nieuwe bestelling op te schorten in het geval Koper nog niet alle door hem aan Verkoper verschuldigde bedragen heeft voldaan. Tevens mag verkoper een aanbetaling van minimaal 50% tot het volledige bedrag van de order vragen, mocht de betalingsgeschiedenis niet positief zijn verlopen. De goederen van deze order zullen dan pas geleverd worden na ontvangst van gedeeltelijke, dan wel volledige betaling van de order. 6.4. De door Verkoper aangegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de aangegeven levertijd is niet fataal en geeft Koper geen recht op schadevergoeding.

6.5. Koper heeft in geval van overschrijding van de overeengekomen levertijd evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd meer dan 60 dagen is na het verlopen van de einddatum van de gestelde levertijd.

6.6. Op het moment van aflevering gaat het risico ter zake de afgeleverde producten over op Koper.

6.7. Indien Koper de door hem bestelde producten niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van aflevering afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Verkoper is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van Koper op te slaan of de overeenkomst met Koper te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Verkoper op het vorderen van volledige schadevergoeding.  6.8. Koper dient de intellectuele eigendomsrechten (artikel 11) van Verkoper te respecteren. Indien Koper in strijd handelt met deze rechten is Verkoper bevoegd levering van de producten op te schorten dan wel de overeenkomst(en) te ontbinden en Koper niet meer te leveren. Een en ander zonder recht op schadevergoeding door Koper.

6.9 De koper mag na volledige betaling van de geplaatste order(s), 1 maal per seizoen 10% van de geplaatste order ruilen. Deze ruiling zal uitgevoerd moeten worden met een bijbesteding van 15% boven op de waarde van de te ruilen goederen die koper retourneert.

6.10 Mocht een ruiling niet compleet zijn, heeft koper niet het recht af te zien van de koopovereenkomst, nog mag koper de verkoper hiervoor verantwoordelijk stellen. De verkoper kan hiervoor andere, al dan niet vervangende goederen ter compensatie aanbieden voor hetzelfde bedrag als dat er nu te kort komt.

6.11 Koper dient de ontvangen goederen te controleren en klachten binnen 24 uur schriftelijk te melden. Mocht verkoper de klachten willen bekijken en-of goedkeuren, worden deze op kosten van koper terug verzonden naar het hoofdkantoor van JANICE BV. Na ontvangst op het hoofdkantoor, en na definitieve goedkeuring klacht, zal verkoper wel dan niet vervangende goederen aanbieden, voor welk bedrag de koper klachten zal ruilen.

 

Artikel 7:

Eigendomsvoorbehoud 7.1. Verkoper behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Koper geleverde producten voor, tot op het moment dat alle vorderingen die Koper aan Verkoper verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst(en) of eventuele andere overeenkomsten, met inbegrip van eventuele rente en (incasso)kosten, volledig aan Verkoper zijn voldaan, een en ander als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

7.2. Zolang integrale voldoening van alle vorderingen van Verkoper op Koper niet heeft plaatsgevonden, is Koper niet bevoegd of gerechtigd de producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Verkoper rust – anders dan in het kader van diens normale dagelijkse bedrijfsuitoefening – buiten haar feitelijke macht te brengen, te vervreemden of met enig recht te bezwaren.  7.3. De opschortende voorwaarde als bedoeld in artikel 3:92 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek gaat niet in vervulling in geval van betaling in verband met een schuld van Koper aan Verkoper door een derde die door die betaling in de rechten van Verkoper wordt gesubrogeerd.

7.4. Voor het geval en voor zover de eigendom van Verkoper op de door haar aan Koper geleverde producten eindigt, verleent Koper aan Verkoper reeds thans, bij voorbaat, een eerste pandrecht op alle door Verkoper aan Koper geleverde en te leveren producten, alsmede op diens vorderingen uit hoofde van de in het zevende lid van dit artikel bedoelde verzekeringen. Dit pandrecht strekt tot meerdere zekerheid voor alle bestaande en toekomstige vorderingen die Verkoper op Koper uit welken hoofde dan ook heeft of zal verkrijgen. Koper verklaart tot de onderhavige verpanding bevoegd te zijn, alsmede dat op de verpande zaken en vorderingen géén beperkte rechten rusten noch daarop bij voorbaat zijn gevestigd.

7.5. Verkoper heeft een onherroepelijke volmacht om voor en namens Koper alle rechtshandelingen te verrichten tot vestiging van vorenbedoelde pandrechten, voor zover die vestiging niet reeds heeft plaatsgevonden. De toepasselijkheid van artikel 3:68 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Onverminderd het vorenstaande is Koper voorts verplicht om op het eerste daartoe strekkende verzoek van Verkoper alle (rechts)handelingen te verrichten die in het kader van de in dit artikel bedoelde verpanding vereist zijn of mochten worden. 7.6. Zodra Koper in zijn verplichtingen jegens Verkoper te kort schiet, is Verkoper zonder nadere ingebrekestelling bevoegd en gerechtigd de producten terug te nemen respectievelijk deze als pandhouder onder zich te nemen. Koper machtigt Verkoper reeds nu voor alsdan om met voornoemd doel de plaats(en) en panden/ruimtes– ook eventueel bij derden die voor Koper producten houden – te (doen) betreden waar de producten zich bevinden.  7.7. Zolang de producten aan Verkoper in eigendom toebehoren respectievelijk zij daarop een pandrecht heeft, is Koper verplicht de betreffende zaken deugdelijk te verzekeren tegen diefstal, brand-, ontploffings-, water- en andere schade en de polis van de betreffende verzekeringen op het eerste daartoe strekkende verzoek aan Verkoper ter inzage te geven.

7.8. Indien Koper met betaling in gebreke is en Verkoper deswege de geleverde producten, gebruik makend van het eigendomsvoorbehoud zoals bedoeld in dit artikel, terughaalt zijn de kosten daarvan voor rekening van Koper.

 

Artikel 8: Betaling

8.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen, zonder opschorting, korting of verrekening uit welken hoofde dan ook, te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Koper van rechtswege, en derhalve zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim is en aan Verkoper over het verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente en (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd wordt. In dat geval is Koper vanaf het moment van intreden van verzuim vertragingsrente ad 1% per maand, of gedeelte van een maand, verschuldigd over het door Koper onbetaald gebleven bedrag tot aan de dag der algehele voldoening. Indien de wettelijke rente meer dan 12% per jaar bedraagt, zal Koper de wettelijke rente verschuldigd zijn.

8.2. Indien Koper via de Webshop een bestelling plaatst, dient er direct te worden betaald. Aan de bestelling van Koper kunnen nadere (betalings-/bestel-) voorwaarden worden gesteld.  8.3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van alle aan Verkoper verschuldigde bedragen, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand,– door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen tien procent (10%) van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150,-.

8.4. Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de verschuldigde (buiten)gerechtelijke kosten en rente en vervolgens op de oudste factuur.

8.5. Voor of tijdens de uitvoering van de geplaatste bestelling of order is Verkoper te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) betaling te verlangen van deze bestelling of order en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat Koper de aldus in rekening gebrachte bestelling of order heeft voldaan. Indien Koper met betaling in gebreke blijft heeft Verkoper het recht de bestelling of order dan wel de overeenkomst te ontbinden. Alle voor Verkoper uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door Koper te worden vergoed.

 

Artikel 9: Garanties 9.1. Verkoper staat er voor in dat de aan Koper verkochte en geleverde producten bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die producten redelijkerwijs te stellen gebruikseisen.

9.2. Indien voor gekochte en/of geleverde producten door de fabrikant garantiebepalingen zijn vastgesteld, worden die door Verkoper bij de levering aan Koper medegedeeld, waarna deze bepalingen deel zullen uitmaken van de overeenkomst van verkoop en levering tussen Koper en Verkoper.

9.3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan de producten als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:  – indien er veranderingen in of aan de producten zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Verkoper of de fabrikant zijn verricht;

– indien gebreken aan de producten het gevolg zijn van de niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;  – verkleuring van het product of delen daarvan; – indien beschadiging aan de producten is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid

of  nalatigheid aan de zijde van Koper.

9.4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde geeft Verkoper 6 maanden garantie op het sluitwerk van de producten.

9.5. De garanties als opgenomen in dit artikel gelden slechts indien Koper aan al haar verplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan.

 

Artikel 10:

Zichttermijn/retourneren/ruilingen binnen 7 dagen – geldt alleen t.b.v. consumenten 10.1. Nadat Koper de door hem bestelde producten heeft ontvangen, heeft hij de bevoegdheid om binnen zeven werkdagen (7) dagen na ontvangst van de producten, de overeenkomst met Verkoper te ontbinden. Koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.

10.2. De hiervoor in lid 1 bedoelde bevoegdheid van Koper geldt niet voor producten die zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper (maatwerk), duidelijk persoonlijk van aard zijn of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. 10.3. Indien Koper de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 10.1 wenst te ontbinden, dient Koper dit binnen de hiervoor genoemde termijn van zeven (7) dagen schriftelijk aan Verkoper te melden.

10.4. Koper dient de door hem ontvangen producten ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking terug te sturen dan wel terug te brengen bij de vestiging van Verkoper.  10.5. Indien Koper de producten retour zendt aan Verkoper of Verkoper verzoekt om de producten op te halen, komen de kosten daarvan volledig voor rekening van Koper.

10.6. Indien Koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat hij de overeenkomst met Verkoper heeft ontbonden, zal Verkoper deze betalingen binnen dertig (30) dagen nadat Verkoper de door Koper geretourneerde of teruggebrachte producten heeft ontvangen, aan Koper terugbetalen.

10.7. Verkoper behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te retourneren, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van Koper zijn beschadigd. Verkoper heeft in dat geval het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan Koper terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid  11.1. Behoudens voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van dwingende wetsbepalingen niet mogelijk is, is Verkoper niet aansprakelijk wegens onrechtmatig handelen of een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen of op grond van enigerlei andere rechtsgrond. 11.2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is Verkoper nimmer aansprakelijk voor:

  1. bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade (waaronder gederfde winst en gemiste besparingen), tenzij, deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Verkoper.b. schade ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid van nietleidinggevende medewerkers van Verkoper of door Verkoper ingeschakelde derden. 11.3. De aansprakelijkheid van Verkoper wegens schade als gevolg van gebreken in geleverde producten is beperkt tot vervanging of herstel van de betreffende producten zaken zoals bepaald in artikel 15 (reclame).

11.4. Onverminderd hetgeen in artikel 15 van deze voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding jegens Verkoper, met uitzondering van de vordering(-en) die door Verkoper is (zijn) erkend, door het enkele verloop van zes (6) maanden nadat Koper de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

11.5.

Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Verkoper kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Verkoper ook aan Koper worden tegengeworpen. 11.6. Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie, infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan. De inhoud van de website van Verkoper alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Verkoper op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van die informatie. Verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Verkoper, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Verkoper sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, zulks behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper.

 

Artikel 12: Overmacht 12.1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Verkoper verkeert alsdan niet in verzuim en is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

12.2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie is bepaald, elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en die niet aan Verkoper is toe te rekenen. Hieronder zal mede worden verstaan: werkstakingen bij Verkoper of haar leveranciers, gebrek aan personeel en ziekte van personeel, vertragingen van leveringen van leveranciers of wanprestatie en/of overmacht van deze leveranciers, overheidsmaatregelen, brand en storingen in het bedrijf van Verkoper of haar leveranciers.

12.3. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Verkoper blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de overeenkomst als zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar

mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van Koper gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatst bedoeld geval wordt de betreffende overeenkomst ontbonden zonder dat Koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

12.4. Zolang sprake is van overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Verkoper opgeschort. Duurt de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verkoper niet mogelijk is langer dan drie maanden, na het verstrijken van uiterste leveringsdatum, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.5. Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het geleverde casu quo het te leveren gedeelte afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13: Privacy  13.1. Verkoper respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van de bestelling.

13.2. Persoonsgegevens zullen door Verkoper niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Verkoper, behoudens indien hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door Koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.  13.3. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Verkoper geen invloed. Verkoper is daarvoor dan ook niet verantwoordelijk.

 

Artikel 14: Intellectuele eigendom

14.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend auteursrechten en merkrechten, die rusten op de door Verkoper geleverde producten, zijn en blijven het uitsluitend eigendom van Verkoper.

14.2. Koper erkent en respecteert deze rechten en zal daarop geen inbreuk maken. Indien Koper, ondanks het voorgaande, toch op enige wijze inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van Verkoper, verbeurt Koper aan Verkoper een direct opeisbare boete van € 2.500,– per overtreding, alsmede per dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt Verkoper zich het recht voor om alle schade die hij als gevolg van enige inbreuk op aan hem toekomende rechten van intellectuele eigendom lijdt of nog zal lijden, op Koper te verhalen.

 

Artikel 15: Reclame

15.1. Koper is verplicht de door Verkoper geleverde producten terstond na ontvangst te controleren op manco’s, vermissingen, onjuiste of ondeugdelijke levering en zichtbare gebreken en beschadigingen.

15.2. Manco’s, vermissingen, onjuiste of ondeugdelijke levering en zichtbare gebreken en beschadigingen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, binnen één (1) werkdag na levering bij Verkoper te worden gemeld, en de betreffende goederen dienen vervolgens binnen vijf (5) werkdagen voor rekening en risico van Koper aan Verkoper te worden teruggezonden, bij gebreke waarvan de rechten van Koper terzake vervallen en het risico van eventuele  manco’s, vermissingen, onjuiste of ondeugdelijke levering en zichtbare gebreken en beschadigingen voor rekening en risico van Koper blijven. Verkoper zal hier voor een al dan niet passend alternatief aanbieden als vervanging manco’s, klachten en beschadigingen.

15.3. Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, binnen zeven (7) dagen na factuurdatum bij Verkoper te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van Koper terzake vervallen.

15.4. Alle overige door Koper beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door Verkoper of andere gebreken in de door haar geleverde producten dienen schriftelijk, binnen 1 dag nadat Koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen 14 dagen  na aflevering van het product, bij Verkoper te worden ingediend, en – indien het gebrekkige zaken betreft – dienen deze tegelijkertijd voor rekening en risico van Koper aan Verkoper te worden teruggezonden, bij gebreke waarvan de rechten van Koper ter zake vervallen. De rechten van Koper ter zake vervallen eveneens indien Koper zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.

15.5. Mits reclames tijdig overeenkomstig de bepalingen van dit artikel zijn ingediend zullen de betreffende aan Verkoper teruggezonden gebrekkige zaken door haar worden vervangen of hersteld, zulks ter keuze van Verkoper.

15.6. Reclames als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van Koper niet op.

Artikel 16: Toepasselijk recht en forumkeuze  16.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen, opdrachten en overeenkomsten die Verkoper met Koper aangaat, alsmede eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen tussen partijen verband houdend met aanbiedingen, bestellingen, opdrachten en overeenkomsten of de uitvoering daarvan, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, of een andere ingevolge de wet relatief bevoegde rechter.

 

 

27 Juli 2018

X