Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Janice en op alle met JANICE aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door JANICE is ingestemd.
1.5 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met JANICE in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 JANICE behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van JANICE en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8 JANICE is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de
potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. JANICE is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 7 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
een offerte door de Koper is getekend en door JANICE is ontvangen ingeval door JANICE een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan JANICE via elektronische weg is verzonden en door JANICE is ontvangen.
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
2.6 Koper en JANICE komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van JANICE zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. JANICE is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die JANICE in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door JANICE worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van prijs van het bestelde product en staat in de winkelwagen vermeld.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
iDEAL, Bancontact, GiroPay, Sepa overboeking, SOFORT Banking, EPS, KBC/CBC, Belfius Direct Net.
Overboeking per bank;
4.2 JANICE kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.3 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan.
4.4 In het geval door Janice een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.5 JANICE is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
4.6 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.7 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die JANICE als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens
(betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.8 In geval van niet-tijdige betaling is JANICE bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Member credits

De member credits van JANICE zijn bedoelt om onze vaste klanten te bedanken voor hun bestellingen!

Voor ieder product uit de nieuwe collectie krijgt je punten. Iedere hele euro is 1 punt en bij 500 punten krijg je een kortingscode twv 25 euro die je bij een volgende bestelling vanaf 100 euro kunt inwisselen. De member credits worden na het plaatsen en betalen van een bestelling, automatisch toegevoegd aan je account. Als je ingelogd bent in je account, kun je zien hoeveel punten je verzameld hebt.

Op ieder product van de nieuwe collectie uit onze webshop wordt aangegeven dat u bij aanschaf van een product een bepaald aantal member credits ontvangt, die u kan converteren in een kortingsbon voor uw volgende bestelling.

Meerdere kortingscodes kunnen niet tegelijkertijd met elkaar kunnen verrekend. Slechts 1 code per keer is mogelijk. De eenmalige welkomstcode kan alleen worden ingeleverd op een item van de nieuwe collectie.

Je kunt op ieder gewenst moment de ontvangen coupon gebruiken. Dit doe je door in te loggen in je account op onze webshop (druk op aanmelden helemaal rechtsboven in onze shop), en vervolgens zul je bij het afrekenen je coupon-code kunnen kunnen invullen. Daarna zal de automatisch de waarde van je coupon verrekend worden met het totale bedrag.

Uiteraard kan je net zo lang punten sparen als je wilt. Jouw punten komen niet te vervallen.

Let op: De member credits zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde klanten. Indien je afrekent als gast is het niet mogelijk om punten te sparen en in te wisselen.

5. Duurzame Levering en leveringstijd en maatschappelijke betrokkenheid
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft JANICE ernaar om bestellingen die voor 16 uur ‘s middags op een werkdag zijn geplaatst binnen 24 uur te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. JANICE kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite  of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.  Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan € 5445,36. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Koper op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 Artikelen uit de nieuwe collectie kunnen altijd gratis geruild worden. De Koper verzend de goederen wel op eigen kosten retour voor de ruiling. Het is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk via een aanvraag in jouw persoonlijke account. Afgeprijsde artikelen kunnen niet geretourneerd worden, wel geruild. Oplopende kortingen worden niet vergoed, bij ruiling wordt product voor product geruild.Zonder aanmelding in het account wordt het pakket niet verwerkt.
6.2 overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen bij JANICE, binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie, met uitzondering van afgeprijsde artikelen welke alleen geruild mogen worden. Het termijn gaat in op de dag van bezorging en dient bij ons weer retour te zijn op de 14e dag.
6.3 Indien de consument-koper de overeenkomst herroept, ontvangt zij alle betalingen die zij tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten ( met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van haar keuze voor een andere wijze van levering dan de door JANICE geboden goedkoopste standaard levering ) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat JANICE op de hoogte is gesteld van de beslissing van de consument-koper om de overeenkomst te herroepen, van JANICE terug. JANICE mag wachten met terugbetaling totdat zij de goederen heeft terugontvangen, of de consument-koper heeft aangetoond dat zij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Gaat het om een artikel uit de sale, dan mag deze alleen geruild worden, waarbij verzendkosten voor de koper zijn. In de regel storten wij binnen 48 uur na ontvangst retour jouw geld retour mits product in nieuw staat verkeerd. Wij zullen het op dezelfde wijze aan je terug overmaken, zoals je aan JANICE betaald hebt, bij sale ontvang je je bedrag terug in je digitale wallet.
6.4 De retourkosten zijn altijd voor eigen rekening, bij zowel nieuwe collectie als sale. Echter ontvang je bij een retour van een item uit de nieuwe collectie van ons een tegoedbon t.w.v. €4.95 die ingewisseld kan worden op een volgende bestelling. Jouw retour kosten worden zo weer door ons vergoed.
6.5 In de sale mogen alle artikelen geruild worden. Hiertoe behoren ook acties als 2 halen = 1 betalen en andere aangeboden periodieke kortingen. Oplopende kortingen worden niet vergoed. Bij gebruik van de code “NORETURN” of korting van 60% nemen we geen goederen meer retour.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met JANICE is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1.1 Voor door JANICE geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Ieder product is voorzien van een was/-carelabel. Alle items uit de nieuwe collectie hebben garantie, mits de producten zijn behandeld, gewassen als de bijgeleverde voorschriften. Items gekocht zonder korting en niet tijdens de sale hebben 6 maanden garantie vanaf het aankoop moment, mits naar behoren behandeld en gedragen. We verlenen geen garantie op applicaties, steentjes, lurex en andere versieringen.
8.1.2 Goederen die via de site met korting besteld zijn, mogen alleen geruild worden. Tevens vervalt op ‘sale-artikelen’ de garantie.
8.2 De aansprakelijkheid van JANICE is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Voorgaande zin is niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van JANICE.
8.3 JANICE is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.4 In het geval de Koper via JANICE een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van JANICE of de fabrikant zijn verricht;
– indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
– indien aantoonbaar is dat goederen gedragen zijn.
8.6 De Koper is gehouden JANICE te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen JANICE mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.7 Het is mogelijk dat JANICE op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. JANICE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is JANICE niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij JANICE, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van JANICE, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens
11.1 JANICE zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.
11.2 JANICE neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van JANICE B.V. geldend.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van JANICE of overeenkomsten gesloten met JANICE worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13. Diversen
13.1 JANICE is gevestigd te Rosmalen, De Grote Elst 70, 5246JR Rosmalen,  handelend onder naam JANICE BV en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 84828072. U kunt ons bereiken op het telefoonnummers 06-11112927, ook voor webshop vragen, of via het e-mailadres webshop@janice.nl. Het BTW identificatienummer is NL8633.95.788.B01.
13.2 JANICE streeft ernaar om de door haar ontvangen emails op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.
13.3 De maatvoering die in de webshop gevoerd wordt is gebaseerd op de Nederlandse maatvoering. Er kan per model verschil in maat- en pasvorm zitten. Twijfelt u over de maat? Neem contact op met JANICE via webshop@janice.nl

———————————————————————————————-

Algemene Voorwaarden
JANICE BV
BTW: NL8633.95.788.B01
Kvk-nr: 84828072

 

 

X